​KAIKI  YAMANAKA

 Pro surfer.   Video Grapher.

IMG_2850.jpg
IMG_2851.jpg

​Pro surfer.

MUSTOFA      JEKSEN

IMG_2853.jpg
IMG_2852.jpg

​NSA サーフィン検定2級

​NAOYA     KAJI

​NSA 公認ジャッジB級

IMG_2849.jpg
IMG_9859.jpg